Nyheter

NKOMs kvalifikasjonsprosjekt

Nkom har fått i oppdrag av departementet å følge opp sin rapport om revisjon av autorisasjonsordningen for installasjon og vedlikehold av elektroniske kommunikasjonsnett. Nkoms arbeidsgruppe foreslo å videreføre autorisasjonsordningen fordi en avvikling av ordningen ville innebære en risiko for dårligere kvalitet i ekomnettene. Det foreslås å gjøre en del endringer i gjeldende ordning for å tilpasse den til samfunnets behov og den teknologiske og markedsmessige utviklingen innen elektroniske kommunikasjonsløsninger. Det foreslås å stille likelydende krav til utdanning og praksis for kvalifisert person som etter dagens ordning, men at autorisasjonsordningen avgrenses og tydeliggjøres. Det foreslås å unnta enkle installasjoner fra kravet om autorisasjon slik at eiere selv kan utføre slike installasjoner og at mindre virksomheter og nisjeaktører vil få lettere tilgang til deler av markedet. Revidert forskrift blir en rendyrke kvalifikasjonsforskrift. Tekniske krav skal ivaretas av andre forskrifter. Arbeidet må også sees i sammenheng med Nkoms og DSBs grenseflateprosjekt. For å forenkle bransjens kontakt med myndighetene foreslås det å vurdere en samordning av Nkoms og DSBs registrerings- og autorisasjonsordninger.

Author


Avatar